Infrastructura

Drumuri publice. Cele mai importante mijloace de acces sunt drumul national DN 1 (E60) şi calea ferată ce face legătura între Oradea - Cluj-Napoca - Bucureşti - Constanţa. Valorificarea rețelei de drumuri, care se remarcă printr-o densitate ridicată și printr-o distribuție relativ echilibrată în teritoriu, favorizează accesul în bune condiții spre punctele turistice importante. Situația căilor de comunicație de pe teritoriul comunei Negreni este următoarea:
• Legătura rutieră între centrul de comună (satul Negreni) și satul Prelucele se realizează pe drumul comunal DC 132, iar cu satul Bucea prin drumul național DN 1. Relația cu satul Bucea este asigurată prin două legături comode și sigure
• Circulația rutieră în interiorului satelor componente ale comunei Negreni, cu excepția zonelor în care circulația rutieră interioară se suprapune cu drumul național ce străbate localitățile comunei, este dificilă deoarece drumurile sunt necorespunzătoare (fiind la nivelul drumurilor de pământ), înguste și echipate cu poduri de traversare a văilor de construcție precară
• În comună există cinci poduri peste Crișul Repede și două punți care fac legătura între sate și locuitorii de pe dealurile de dincolo de Criș.
Legătura în interiorul comunei se face prin 32 drumuri comunale în lungime de 66,25 km, dintre care:
      • 0,20 km drum asfaltat
      • 20,61 km drum împietruit
      • 45,44 km drum de pământ

Starea acestor drumuri: medie (42,35 km) și rea (23,70 km).


Transportul în comun. Circulația spre Cluj-Napoca, cât și spre Oradea, se asigură prin autocare, autobuze și microbuze pe DN 1.
 

Transport aerian. Localitatea Negreni se află la cca. 80 km de aeroporturile internaționale din orașele Cluj-Napoca și Oradea.

 

Transportul feroviar. Transportul pe calea ferată este un mijloc important de acces în regiune datorită orientării sale pe direcția est-vest. Circulația pe calea feroviară spre Cluj Napoca și  Oradea se realizează prin halta Negreni.

 

Alimentarea cu apă. Apele curgătoare ce parcurg teritoriul adminstrativ al comunei Negreni fac parte din bazinul hidrografic al Crișurilor și sunt în administrația teritorială a Administrației Naționale "Apele Române", Direcția Apelor Crișuri Oradea. Activitățile ce se realizează în perimetrul comunei Negreni nu produc efecte poluante majore asupra apelor curgătoare. În general, apele ce traversează arealul geografic al comunei sunt ape curate, care nu conțin elemente chimice sau substanțe poluante.
Alimentarea cu apă potabilă a satelor componente ale comunei Negreni se asigură din fântâni sau izvoare în sistem de sursă independentă pentru fiecare gospodărie. În localitatea Negreni există o captare de izvor în sistem de dren, un rezervor închis pentru depozitarea apei și o rețea de distribuție în lungime de 4,5 km care asigură distribuția centralizată a apei potabile numai în zona centrală a localității. Localitățile cuprinse în perimetrul comunei Negreni nu dispun de sistem public de alimentare cu apă și apă uzată (canalizare, stații de epurare). Deşi sunt gospodării care sunt racordate la rețeaua de apă potabilă în satul Negreni, sau gospodării care au introdusă apa potabilă în sistemul de captări proprii, un număr foarte mic din acestea sunt echipate cu bazine vidanjabile pentru colectarea apelor uzate.
 

Alimentarea cu gaze naturale. Satele componente a comunei Negreni nu sunt racordate la rețeaua națională de gaz metan și nici nu sunt dotate cu rețele proprii de alimentare cu gaze naturale prin sistemul "Gaze lichefiate îmbuteliate".


Alimentarea cu energie naturală. Comuna Negreni este racordată la sistemul energetic național la tensiunea de 20 kV prin linia electrică aeriană de 20 kV Huedin-Vadul Crișului. Sursa de alimentare cu energie electrică o constituie Stația de Transformare 110/20 kV Huedin. Consumatorii sunt alimentați cu energie electricã la tensiunea de 0,4 kV prin linii electrice aeriene de 0,4 kV. Pentru asigurarea la tensiunea de 0,4 kV a puterii cerute în perimetrul comunei sunt construite următoarele posturi de transformare:
      • În localitatea Negreni: trei posturi de transformare 20/0,4 kV
      • În localitatea Bucea: doua posturi de transformare 20 /0,4 kV
      • În localitatea Prelucele: un post de transformare 20 /0,4 kV
La nivelul de dotare actualã cu aparaturã electricã a gospodãriilor, capacitatea de transport a rețelei electrice de 0,4 kV și numărul posturilor de transformare este necorespunzător.


Telecomunicații. Comuna Negreni este racordată la rețeaua de telecomunicații naționale și internaționale Romtelecom prin centrala telefonică automată, de tip digital, din satul Negreni, zona de comunicații telefonice Huedin. Rețeaua de telefonie este realizată în cablu pozat aparent pe stâlpi. În ceea ce privește telefonia mobilă, există acoperire în toate satele comunei. De asemenea, există și rețea pentru Internet.

 

Colectarea deșeurilor. Deșeurile sunt colectate de către o societate comercială (în prezent SC Hareti Prest SRL Huedin) pe bază de contract. În teritoriul comunei Negreni se produc următoarele tipuri de deșeuri: deșeuri menajere, deșeuri animaliere, deșeuri industriale (provenite în special din prelucrarea lemnului).

 

Infrastructura educaţională. În satul Negreni sunt patru clădiri cu destinaţie şcoală, prima clădire datând din anul 1930, următoarele din anii 1945 şi 1949 (renovată în anul 1962), iar ultima construcţie este din anul 1962.

Localitatea dispune de două cămine culturale în satele Negreni şi Prelucele şi o frumoasă Casă de cultură în satul Bucea, unde se află şi Monumentul Eroilor.

De asemenea, există 4 biserici ortodoxe: Biserica din lemn - 1791, monument istoric; Biserica nouă din Bucea - 1982; Biserica din Negreni - 1856, în al cărei patrimoniu figurează un orologiu dăruit de mitropolitul Andrei Şaguna; Biserica mănăstirii „Piatra Craiului" de sub Măgura Mare cu întregul ansamblu monastic în construcţie şi două biserici baptiste (Bucea şi Negreni). În comună există 3 biblioteci, două şcolare cu 9.000 volume de carte şi biblioteca comunală, în centrul comunei, cu peste 3.000 volume de carte.
Localitatea are un singur teren de sport, la şcoala din Negreni, dar şi acesta insuficient dotat.

 

Infrastructura de sănătate este prezentă printr-un dispensar cu un cabinet medical pentru un medic de familie. Mai funcţionează, în centrul comunei, un cabinet stomatologic şi o farmacie. Nu există dispensar sanitar-veterinar.