Analiză SWOT a comunei

POZIŢIONAREA ÎN TERITORIU

Puncte tari

• comuna este așezată pe malul drept al pitorescului râu Crișul Repede, la distanță de 76 km de Municipiul Cluj-Napoca și 64 km față de Municipiul Oradea;
• așezare în imediata apropiere a Munților Apuseni;
• situată la mică distanță față de aeroporturile internaționale de la Oradea și Cluj-Napoca;
• apropierea de drumul european (E 60 traversează în lung comuna), rețea de transport feroviar;
• face parte din microregiunea Huedin, fapt ce îi conferă un avantaj pozitiv asupra schimburilor comunității cu exteriorul;
• accesul la toate satele din împrejurimi este facil.

Puncte slabe
• inexistența investitorilor de mare anvergură pe teritoriul comunei.

Oportunități

• fonduri structurale alimentate prin bugetul Uniunii Europene pentru dezvoltarea zonelor rurale;
• traversarea comunei de către drumul național și european DN1 (E60), râul Crisul Repede și amplasarea în vecinătatea M-ții Vlădeasa sporește potențialul turistic.

Amenințări

• existența în apropierea comunei a polilor urbani (Huedin, Aleșd) ar putea avea efecte negative în ceea ce privește atragerea investițiilor directe în zonă;
• infrastructura precară și lipsa utilităților poate afecta negativ interesul turistic și cel antreprenorial.

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Puncte tari
• relief variat (lunci, dealuri submontane), peisaje care încântă privirea trecătorului și îndeamnă la popasuri și drumeții;
• resurse hidroenergetice - Crișul Repede;
• vegetație forestieră abundentă, implicit în resurse accesorii ale pădurii (cinegetice, ihtiologice, flora);
• fondul forestier (cca.40%) în stare bună, neafectat de boli, uscare sau poluare;
• suprafețe extinse de pășuni și fânețe corelate cu creșterea animalelor;
• nu există poluatori industriali pe teritoriul comunei;
• clima continental moderată.

Puncte slabe
• eroziunea solului prin gradul de torențialitate și lipsa amenajărilor;
• dezechilibre în clasele de vârsta ale pădurilor datorită exploatărilor neraționale;
• rețeaua hidrologică (Crișul) insuficient exploatată;
• poluarea apelor datorită lipsei unui sistem de apă/apă uzată și a stațiilor de epurare;
• sistem de gestionare a deșeurilor ineficient;
• slabă cunoaștere a normelor de mediu și a legislației în vigoare;
• slabă infrastructură rutieră în interiorul satelor în afara drumului național;
• educația ecologică superficială.

Oportunități
• dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului înconjurător (împădurirea terenurilor degradate, eliminarea eroziunii și curățirea cursurilor de apa) prin accesarea fondurilor structurale (POSM);
• promovarea agriculturii ecologice;
• realizarea sistemului public de apă/apă uzată cu stații de epurare și managamentul deșeurilor;
• zona are o șansă deosebită de dezvoltare în domeniul turismului rural.

Amenințări
• exploatarea forestieră necontrolată cu consecințe grave asupra eroziunii solului și alunecărilor de teren etc.;

• neutilizarea fondurilor nerambursabile (datorită dificultăților de accesare) pentru dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului, nerealizarea proiectului privind sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, poluarea apelor și solului;
• mentalitatea de indiferență a gospodărilor față de protecția mediului.

 

CAPITALUL UMAN

Puncte tari
• nivel relativ ridicat al gradului de calificare în anumite domenii ce aparțin de tradițiile locale;
• existența unui număr însemnat de absolvenți ai învatamântului superior;
• ospitalitatea renumită a locuitorilor;
• rata infracționalității extrem de redusă;
• nivel scăzut al inadaptaților sociali;
Puncte slabe

• densitate demografică relativ redusă.
• îmbatrânirea populatiei;
• existența unor familii care trăiesc la limita subzistenței datorită veniturilor scăzute sau inexistente;
• depopularea satelor (spor natural negativ, migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate);
• neadaptarea socială a populației de etnie romă;
• mentalitatea populației față de schimbare în general și reconversie profesionala în special.

Oportunități
• posibilitatea accesării unor programe guvernamentale de finanțare pentru reconversie profesionala și crearea de noi locuri de muncă pentru șomeri;
• potențial important de forță de muncă locală (datorită gradului redus de ocupare) la salarii competitive la nivel regional;
• existența unor exemple de reușită al unor localnici cu inițiativă;
• implicarea autorităților locale în problemele comunității și deschidere la realizarea unor parteneriate;
• elaborarea unei politici de atragere a unui segment de „emigranți" prin turism.

Amenințări
• natalitatea scăzuta în continuare;
• reducerea ponderii populației active, implicit a persoanelor calificate;
• scăderea gradului de instrucție școlară a populației tinere; creșterea somajului în rândul tinerilor absolvenți;
• creșterea ponderii „muncii la negru" cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței sociale în perspectivă;
• creșterea delicvenței;
• estomparea tradițiilor locale odată cu trecerea timpului.


INFRASTRUCTURA FIZICĂ DE BAZĂ

Puncte tari

• existența drumului național și european DN 1 - E 60;
• apropierea de calea ferată care face legătura cu localitățile de pe teritoriul României, cât și cu țările din centrul și vestul Europei;
• sisteme de distribuție a energiei electrice acoperind aproape toate așezările comunei;
• arhitectura tradițională bine pastrată.
Puncte slabe
• starea tehnică necorespunzătoare a drumurilor comunale;
• numărul mare de poduri, cu starea tehnică înrautățită;
• resurse financiare insuficiente pentru lucrările de întreținere, reparații și reabilitări ale drumurilor comunale;
• lipsa unui sistem public de alimentare cu apa si canalizare, iar gospodăriile care au stații de epurare (zero), fose septice sau bazine vitanjabile sunt foarte puține;
• deversarea apelor reziduale menajere în locuri neamenajate, fapt ce duce la poluarea apelor (de suprafață și subterane) și solului;
• zona este fără acces la gaze naturale;
• telefonia fixă nu acoperă necesitățile etapei actuale (secolul XXI);
• în comună există zone unde telefonia mobilă nu are acoperire;
• izolarea termică a clădirilor este necorespunzătoare;
• lipsa unei strategii pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea infrastructurii fizice de bază și a unor proiecte pentru accesarea fondurilor nerambursabile (fonduri structurale alimentate prin bugetul U E și bugetul de stat al țării).

Oportunități
• existența fondurilor structurale (2007 -2013), care finanțează prin FEADR (finanțare nerambursabilă), îmbunătațirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural, adică:

• înființarea de drumuri noi, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale și străzi din interiorul comunei);

• prima înființare, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă (captare, stații de tratare, alimentare);
• prima înființare, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă uzată (canalizare, stații de epurare);

• extindere a rețelei publice de joasă tensiune și/sau a rețelei publice de iluminat;

• prima înființare și extinderea rețelei publice de alimentare cu gaz;
• existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată (POS Mediu, AP1);
• existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pt. reabilitarea termică.

Amenințări
• reducerea investițiilor publice în infrastructură ca urmare a crizei economico-financiare;
• scăderea interesului investitorilor;
• orientarea programelor europene și guvernamentale spre alte zone considerate prioritare;
• creșterea traficului pe șoselele adiacente comunei cu toate consecințele aferente;
• accesarea redusă a programului guvernamental de reabilitare termică;
• neaccesarea și neutilizarea fondurilor nerambursabile pentru infrastructura fizică de bază în general și în mod special pentru infrastructura de apaă și deșeuri, va afecta substanțial calitatea vieții și diversificarea economiei în comuna Negreni, județul Cluj.

 

INFRASTRUCTURA EDILITARĂ

Puncte tari
• existența unităților de învățământ și educație (3 grădinițe, 2 școli cu clasele
• I-VIII si 3 școli cu clasele I-IV);
• existența a trei biblioteci;
• existența a trei cămine culturale;
• existența unui dispensar uman, a unui cabinet stomatologic și a unei farmacii;
• existența unui oficiu poștal; existența a trei biserici pentru creștinii ortodocși și două pentru baptiști.
• se află în construcție un impunator edificiu cu destinație sediu administrativ.

Puncte slabe
• infrastructură educațională: două clădiri de școala sunt vechi (Prelucele și Bucea), cu o oarecare stare avansată de degradare;
• constrângeri materiale, datorită bugetelor mici alocate de către autorități, pentru susținerea actului educațional;
• lipsa unor laboratoare dotate cu material corespunzător;
• lipsa unei săli de sport moderne;
• distanțe mari de parcurs pâna la școli și lipsa unui mijloc de transport pentru elevi;
• lipsa cabinetului de orientare și consiliere profesională;
• inexistența unui liceu în comună;
• calitatea scăzută a infrastructurii de sănătate;
• lipsa dotărilor necesare pentru diagnosticarea și tratarea bolnavilor la dispensarul uman;
• personal medical insuficient;
• inexistența dispensarului veterinar;
• inexistența unui Centru de îngrijire batrâni și persoane cu nevoi speciale;
• inexistența unui centru de asistența după programul școlar, tip „after school";
• servicii sociale insuficient dezvoltate și un grad redus de asociativitate.

Oportunități
• existența de fonduri structurale (nerambursabile) pentru finanțarea infrastructurii aferente serviciilor sociale (PNDR - Măsura 322, POR s.a.);
• programe guvernamentale pentru încurajarea inițiativelor locale;
• valorificarea resurselor locale de materiale de construcții pentru reducerea costurilor de infrastructură;
• construirea unei baze sportive moderne;
• construirea unui dispensar uman dotat cu aparatură necesară;
• construirea unui dispensar veterinar;
• investiții directe în târguri, festivaluri, piețe tradiționale și alte manifestări tradiționale locale;
• reabilitarea căminelor culturale din satele Negreni și Prelucele;
• acces la un sistem educațional performant, flexibil și adaptat condițiilor din mediul rural prin accesarea fondurilor FEDR prin POR 2007-2013, Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale;
• achiziționarea unui microbuz pentru transportul elevilor din zonele mai îndepărtate de școli;
• dezvoltarea si diversificarea gamei de servicii sociale acordate în funcție de nevoile identificate și resursele disponibile.

Amenințări
• suspendarea/întreruperea/diminuarea unor programe de finanțare din cauza crizei economico-financiare globale;
• neutilizare de către comuna Negreni a resurselor financiare disponibile prin programe ale Uniunii Europene;
• interesul scăzut al investitorilor, pentru demararea de afaceri în comună, datorită infrastructurii fizice și sociale neadecvate raportat la potențialul localității.

MICA INDUSTRIE, ACTIVITĂŢILE COMERCIALE ŞI DE SERVICII

Puncte tari
• vechi tradiții în prelucrarea unor resurse locale (cherestea, scaune din lemn curbat);
• activități economice diversificate, generatoare de locuri de muncă;
• existența în zona a unor societăți comerciale și persoane fizice autorizate active.

Puncte slabe
• resurse financiare locale insuficiente, investiții autohtone foarte mici;
• orientarea cu precădere către comerțul din alimentația publică: magazine alimentare si baruri);
• tendințe de monoindustrializare - principalele activități industriale se concentreaza pe prelucrarea lemnului;
• infrastructură necorespunzătoare, absența alimentării cu apă, a canalizării, a gazului metan, limitele telefoniei fixe reprezintă o frâna;
• activitatea redusă de marketing a societăților comerciale coroborat cu investiții reduse ale administrației locale în zonă.

Oportunități
• utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene, atât pentru mediul rural cât și pentru IMM-uri;
• înființarea de microintreprinderi pentru prelucrarea resurselor și produselor existente în comună;
• promovarea produselor tradiționale locale.
• colaborare zonală în cadrul microregiunii Huedin.

Amenințări
• criză economico-financiară la nivel mondial, care va duce la scăderea portofoliului de comenzi, pe întreg lanțul furnizori - consumatori, cu efectele sale;
• lipsa de receptivitate a populației locale la programele de finanțare;
• lipsa de receptivitate și flexibilitate la cerințele pieței;
• izolarea unor sate va conduce la depopularea acestora.


AGRICULTURA

Puncte tari

• relief, potențial agricol și climat propice creșterii animalelor: bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline;
• potențial ridicat pentru agricultură ecologică;
• teren arabil de-a lungul văii Crisului Repede și posibilități de udare a culturilor.

Puncte slabe
• resurse financiare insuficiente, investiții puține;
• inexistența accesării finanțărilor de proiecte prin FEADR: Măsura 121 - Modernizarea exploatațiilor agricole s.a.;
• media de vârsta ridicată a celor ce se ocupă de activități agricole, utilaje agricole învechite, rudimentare și tehnologii neperformante;
• fărâmițarea terenurilor agricole și încă probleme de posesiune;
• scăderea producțiilor medii la aproape toate culturile;
• neîntreținerea pajiștelor;
• degenerarea raselor de animale, rase cu o productivitate scăzută și servicii medical-veterinare sporadice;
• piața de desfacere redusă, pondere mare de comercializare a produselor pe plan local fără respectarea standardelor UE;
• inexistența sectorului de prelucrarea produselor animaliere;
• slabă valorificare a produselor de pădure (fructe de padure, ciuperci etc.);
• interesul scăzut al tinerilor pentru activitățile agricole;
• lipsa sectoarelor de nișă (agroturism);
• lipsa structurilor asociative.

Oportunități
• accesarea de fonduri (o parte nerambursabile) pentru dezvoltarea unor afaceri în sectorul agricol (spre exemplu înfiintarea unor exploatații/ferme agrozootehnice);
• practicarea unei agriculturi ecologice durabile și a agroturismului;
• promovarea produselor alimentare tradiționale;
• procesarea produselor vegetale și animale;
• asocierea producătorilor, îmbunătățirea practicilor agricole pentru ridicarea producției, elaborarea unor politici zonale de marketing și de accedere pe alte piețe;
• crearea de servicii agricole (veterinare, prestări servicii, proiectare și consultanță în domeniu etc.);
• certificarea unor ferme agricole în practicarea agriculturii ecologice și a unor produse tradiționale;
• crearea de noi ateliere de producere a unor produse tradiționale: scaune din lemn curbat, mic mobilier, împletituri, cuverturi și carpete, haine de port popular s.a.; obținerea de energie regenerabilă
• biocarburanți, biomasă forestieră, energie eoliană etc., zona având potential satisfăcător.

Amenințări
• practicarea agriculturii de subzistență ca urmare a rezistenței populației la schimbare;
• creșterea competiției pe piața produselor alimentare, fapt ce poate defavoriza unele sectoare „tradiționale" care nu ating standardele pieței unice (UE);
• dezechilibrele balanței comerciale cu accent pe importurile de produse alimentare, situație care periclitează valorificarea produselor autohtone la prețuri eficiente (aducătoare de profit);
• trendul descendent al potențialului agricol al comunei, cât și al productivității din acest sector;
• insuficiena informare și educare a populației pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii, protecția mediului;
• nerevenirea populației tinere plecate în mediul urban și în străinătate.


 TURISMUL RURAL ÎN COMUNĂ

Puncte tari
• așezare geografică propice dezvoltării turismului rural;
• mediul natural favorabil drumețiilor, weekend-urilor și/sau „vacanțelor la țară"; habitat rural bine conservat;
• păstrarea patrimoniului cultural;
• existența unor lăcașe de cult: biserica de lemn (1791);
• existența tradiției de bâlciuri (târgul de vară și târgul de toamnă);
• ospitalitatea tradițională cu gastronomia specifică;
• potențialul peisagistic deosebit;
• diversitatea florei și faunei;
• climat blând, mediul aproape nepoluat;
• potențial pentru dezvoltarea turismului rural.

Puncte slabe
• resurse financiare locale insuficiente,
• investiții autohtone sau străine foarte mici;
• pregătirea profesională de slabă calitate în domeniul serviciilor turistice;
• absența unei strategii locale pentru zone de agrement;
• lipsa unor acțiuni concentrate în sensul schimbărilor de mentalitate privind turismul rural (întocmirea proiectelor, accesarea fondurilor, calitatea serviciilor);
• lipsa firmelor agroturistice autorizate;
• lipsa unui „brand" local.

Oportunități
• realizarea unor investiții în spatii de cazare;
• realizarea unor investiții în agrement (trasee turistice pentru drumeții, trasee pentru ATV-uri și biciclete, dezvoltarea turismului ecvestru etc.);
• înființarea unor pensiuni agroturistice;
• înființarea unui centru de informații turistice în zonă;
• valorificarea potențialului turistic al zonei;
• utilizarea programelor de finanțare ale Uniunii Europene, spre exemplu: fonduri prin PNDR 2007-2013 (FEADR), Masura 313 - Încurajarea activităților turistice, Măsura 312 - Sprijin pentru diversificarea către activități nonagricole și crearea și dezvoltarea de microintreprinderi; fonduri prin POR 2007-2013 (FEDR), Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului;
• amenajarea unor case de vacanță în parteneriat public - privat;
• dezvoltarea turismului religios, în mod special, crearea unor spații de cazare la Mănăstirea „Ioan Iacob Hozevitul Românul" Piatra Craiului;
• investiții necesare crearii unor „sate turistice de recreație" (cu îndeplinirea condițiilor de recunoaștere) în comuna Negreni.

Amenințări
• legislație în continuă modificare;
• mentalități de indiferență față de mediu în general și față de patrimoniul turistic în special;
• poluarea mediului prin practicarea unui turism „neecologic" din partea unor vizitatori;
• slabă infrastructură de bază: apă/apă uzată, gaz metan, drumuri comunale etc.
• preluarea unor „importuri" în locul tradițiilor (Valentine`s Day vs. Dragobete);
• irosirea șansei de accesare a fondurilor europene.